sikis, sex izle, hd porno, porno izle, mobil porno, hd porno, erotik film, turkce porno, sikis izle, izmir escort, gaziantep escort, izmir escort, porno
İsimleri ve Sınıfları Nelerdir? | Korkma.net | Korku Videoları | Paranormal | Cinler | Korkunç Videolar | Korku | Ruhlar
paykasa bozdurma paykasa bozum astropay bozdurma
Anasayfa » Cinler Alemi » İsimleri ve Sınıfları Nelerdir?

İsimleri ve Sınıfları Nelerdir?

Bazı rivayetlerin muhtevasından hareketle, cinlerin de sınıflara ayrıldığı bir kısım ulema tarafından kabul edilegelmiştir. Kütüb-ü Sitte’nin dışından ki kaynaklarda yer alan ilgili rivayetler şöyledir:

“üç sınıfa ayrılır: Kanatları olup da havada uçanlar, yılan şekline girenler ve bir yerden bir yere gidenler ve cisimlere hulul edenler.”

“Allah-u Teâlâ  üç sınıfta yarattı. Sınıflardan birisi yılan, akrep ve haşerelerdir. Diğer bir sınıf havadaki rüzgâr gibidir. Bir başka sınıf ise, hesap ve cezayla mükellef olanlar.”

Hadislerde belirtildiği üzere içerisinde farklı suretlere girebilen kısımlar vardır. Burada temessülleri söz konusu olan cnler üzerinde kısaca durmakta yarar görüyoruz.

Öncelikle ruhanî varlıkların temessülünü ele alalım. Kuran-ı Kerim’de “Biz de ona Ruhumuzu gönderdik de, ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi.(Meryem 19/17.)” buyurulur. Bu ayet-i kerimede ruhanî varlıkların temessülünden bahsedilir. Bir başka ayet-i kerimede ise şeytanın insan şekline girmesinden söz edilir ki, bu da yukarıda zikredilen hadislere bir delil mahiyetindedir. “Hani şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip şöyle demişti: ‘Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım.” Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve: “Ben, dedi, sizden uzağım, ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum, ben Allah’tan korkarım. Öyle ya Allah’ın azabı çok şiddetlidir.(Enfal 8/48)” Bu ayet-i kerime şeytanın insan suretinde temessül edip onların karşısına çıktığına işaret etmektedir.

İbn-i Teymiyye Fetâvâ’sında cinlerin temessülüyle ilgili olarak şunları kaydetmiştir: “Cnler insan ve hayvan suretlerine girebilir. Yılan, akreb ve benzeri hayvanların suretlerine girebildikleri gibi, deve, inek, koyun, at, katır, eşek ve kuşların da suretlerine girebilirler. Yine (Allah’ın izin ve müsadesiyle) insan suretine de girebilirler. Nitekim şeytan Kureyşlilere Bedir vak’asında Sürak b. Malik b. Cu’şum suretinde gelmişti. Yine rivayet edildiğine göre Daru’n-Nedve’de Mekke müşrikleri Allah Resulü’nun (sas) öldürülmesi veya Mekke’den çıkarılması veyahut hapsedilmesi için toplandıkları bir vakit Necidli bir ihtiyar suretinde o toplantıya katılmıştı.

Elmalılı ise cinlerin temessülünü şu şekilde değerlendirir: Yani, “Ve doğrusu insten bazı rical cinden bazı ricale sığınıyorlardı.” (Cin 72/6) kavlinden zahir olan da bunların rical (insan) suretinde temessülüdür.

İlgili rivayet ve yorumları dikkate alarak diyebiliriz ki, cin şu sınıflara ayrılır: Hava gibi olanlar; kuş, deve, akrep, yılan vb. hayvan suretlerine girebilenler; ceza ve mükâfâtla mükellef olanlar.

Ayet ve hadislerde şu isimlendirmeler de yer alır:
1. Sadece “Cin” dendiğinde bundan “Cinnî” anlaşılır.
2. İnsanlarla beraber yaşayanlara çoğulu “Ummar” olan “Âmir
3. Çocuklara musallat olanlara “Ervâh
4. Bunların habis olanlarına “Şeytan
5. Habislikte şeytanı geçene “Mârid
6. Habisliği daha fazla artarsa buna da “İfrît” denilir.

Söz konusu tabirlerle alakalı yapılan yorumları aktarmaya çalışacağız.

1.العمار” el-Ummar: Bu kısım, evlerde yaşadıklarından onlara bu isim verilmiştir. Bunlar ev halkı ile beraber yemek yer, onlarla beraber içer ve ev halkı da bunları nadiren hissederler. Bunların tabiatı ev halkının tabiatına göredir. Şayet ev halkı Allah’a itaat eden ve şer’i hükümlere dikkat eden kimse ise Ummar da onlar gibi olur ve onların başına gelecek şerleri ve sıkıntıları defederler. Şayet ev halkı Allah’a isyankâr kimseler ve ehl-i fücur ise çocuğun oyuncakla oynaması gibi Ummar da ev halkı ile alay eder, onlarla oyun oynar.

İbn-i Hacer (v.852) de bu hususla alakalı olarak şöyle der; “Hiçbir ev halkı olmasın ki; evlerinin çatısında cin olmasın. Sabah – akşam yemek için sofra hazırlandığında çatıdan iner ve ev halkının arasına karışıp onlarla beraber yemek yerler.” Bu ifadelerden, cinlerin, insanların arasına onların görebileceği bir şekil ve surette indiğini düşünmemek gerekir. Çünkü ayet-i kerimede de bu hususa şöyle dikkat çekilir: “Çünkü İblis ve tayfası sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden sizi görürler.(A’raf 7/27)”

2.الشيطان” Şeytan: Lügatte “şeytan‟ kelimesi شطن ya da شاط fiilinden türetilmiş olup, birinciye göre “uzak olan”; ikinciye göre ise, “batıl olan” manalarına gelir. Salah ve hayırdan uzaklığına ve her zaman haktan yüz çevirmesiyle, butlanla içli – dışlı bulunmasıyla kastedilerek ona “şeytan” denmiştir.

Lisanü’l-Arab’da denildiğine göre; “İster cin olsun, ister insan isterse yerde debelenen herhangi bir varlık, bütün hakka karşı büyüklenen ve hakka karşı inad edenler, isyan edenler şeytandır.

Muhammed Şiblî’nin naklettiğine göre “şeytan; cinlerin en şerirlisi ve en asisidir.

3.المارد” Marid: Kur’an-ı Kerim’de şeytan, marid ismiyle üç yerde geçmektedir. “Allah’tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar, aslında Allah’ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.(Nisa 4/117)” Bir diğer ayette “Öyle insanlar vardır ki, hiç bir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur, her azgın ve hayâsız şeytanın peşine takılır.(Hacc 22/3)” Son olarak da “Ve orayı her türlü inatçı asi şeytandan koruduk.(Saffat 37/7)”

Fahruddin Razi “marid” ile ilgili şu açıklamayı yapar: “Taatten iyice uzak olan” ve “isyanda (azgınlıkta) ileri giden” demektir. Nitekim böylesi kimselere, “mârid” veya “merîd” denilir. Yine Zeccac, üzerinde bir şey olmayan dümdüz duvar manasında, yaprakları tamamen dökülmüş olan ağaç manasında, sakal mahalli dümdüz ve parlak olduğu için, sakalı çıkmayan kimseye de denildiğini; binaenaleyh taatten iyice uzak olan kimseye de, taatten iyice soyunmuş ve taatten kendisine bir şey bulaşmamış olduğu için “merîd” ve “mârid” denildiğini söylemiştir.”

Elmalılı’ya göre ise; “Mârid, hayırla alakası yok demektir. Türkçe bunun tahrifi olarak “meret” tabir olunur. Bu maddenin aslî terkibi kaypaklık manasıyla alakadardır.

4.العفريتİfrit: Uzun mesafeleri dürebilen, isyanda ve temerrüdde daha ileride olan ve gökten haber çalan kısımdır. Ayet-i kerimede ifrit şöyle anlatılır: “Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit: “Ben,” dedi, “sen makamından kalkmadan, onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter, hem de zayi etmeden güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim.(Neml 27/39)”

Fahruddin Razi, ifritle ilgili şu değerlendirmede bulunur; “İnsan hakkında kullanıldığı zaman, akrabalarını ezip geçen, onları zelil kılan kötü adam demektir. şeytan için kullanıldığında ise, asî ve habis anlamına gelir.

Elmalılı’ya göre ifrit; “Habis, çetin demektir. şeytan gibi insana da istiare olunur. İfrit-nifrit denilir. İbn-i Kuteybe demiştir ki, ifrit, müvesseku’l-halk yani hilkati kuvvetli demektir. Aslı, toprak demek olan ‘afer’dendir. Âfere, güreşti yere yıktı demektir. Demek ki ifrit, şerr ve habasette deha ve şeytanlıkta ileri gitmiş, tuttuğunu devirir, kuvvetli, becerikli ele avuca girmez bir kereta demektir. İnsana da ıtlak edildiği için ayette ‘cinden’ diye beyan edilmiştir.

5.الغورel-GûlGulyabanî’: Kelime manası renkten renge girmek demektir. Cahiliye döneminde varlığına inanılan ve insanlara maddi zarar veren özellikle çölde karşılarına çıkıp yollarını saptırtan, onlara çeşitli zararlar veren cin ve şeytanlardır. Hadis-i şerif’te Allah Resulü (s.a.s) buyurur ki; “Allah dilemese kendiliğinden hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Uğursuzluk diye de bir şey yoktur. Gul diye de bir şey yoktur.

Ulemadan bazıları hadisin muhtevasıyla alakalı şu yorumu getirir; “Bu hadisten maksat ‘gul’ denilen cinnin nefyi değil. Bilakis manası, ‘gul’ denilen cinnin arapların iddia ettiği gibi farklı suretlere girmesinin ibtalidir. Yine denildiğine göre “gul yoktur.” ifadesinden maksat insanları dalalete sevketmeye gücü yoktur.

6.السعالي” es-Seâlî: Sihirbazına verilen isimdir. Yine İmam-ı Nevevî‟nin ifade ettiğine göre; “Sihirbaz cinlerdir. Hile ve aldatmaları vardır.” Sihirbazlarına başka bir rivayette de “الغيالان” ‘el- Gayelan’ denilmektedir

KAYNAK : İslam İnancında - Veysel Olkan YEŞİL

Hakkında Admin

"İnsan bilmediği şeyden korkar" sloganıyla 2012 yılında yayın hayatına başlayan "korkma.net" gerçekçi ve özgün içerikleri ile siz değerli takipçilerimizin ilgi odağı olmayı başarmış ve araştırmacı bir ruhla her geçen gün yeni konular üzerine detaylı ve iddialı çalışmalarla birçok bilinmeyene ışık tutmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.

İlginizi Çekebilir

baskin-karabasan-korkma-net

Baskın: Karabasan

Vizyon Tarihi : 01 Ocak 2016 Yapımı : 2015 – Türkiye Tür : Korku Süre ...

1 Yorum

  1. pis dorsen penser

name için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
canlı bahis siteleri