sikis, sex izle, hd porno, porno izle, mobil porno, hd porno, erotik film, turkce porno, sikis izle, izmir escort, gaziantep escort, izmir escort, porno
Hârût ve Mârût Kimdir? | Korkma.net | Korku Videoları | Paranormal | Cinler | Korkunç Videolar | Korku | Ruhlar
paykasa bozdurma paykasa bozum astropay bozdurma
Anasayfa » Yaşanmış Olaylar » Hârût ve Mârût Kimdir?

Hârût ve Mârût Kimdir?

Hârût Ve Mârût Kimlerdi?

Kur’an’ın ifadesine göre, ‘sihir yapmakla küfre düşen şey­tanlar insanlara büyüyü ve Babil’deki iki meleğe Hârût ve Mârût’a indirileni öğretiyorlardı. Oysa bu iki melek, kendilerinin bir deneme sebebi olduklarını söyleyip ‘sakın küfre düşme’ diye uyarmadıkça kimseye bir şey öğretmezlerdi. Ancak ne yazık ki şeytanlar onlardan koca ile karısını açacak, insanlara zarar vere­cek şeyleri öğreniyorlardı.’

Hz. Süleyman devrinde ve daha sonradan sihir o kadar yaygınlaşmıştı ki büyücüler, halkı bu yolla oyalıyorlar, onların duymadığı ve görmediği numaraları yapıyorlardı. Günümüzün şartlarında bile basit gelebilecek olayları bir büyü olarak gösteri­yorlardı. Büyü ile insanlara zarar veriyor, aileleri yıkıyorlardı. Halk onların bu numaralarına bakarak peygamberler ve onların mucizeleri hakkında şüpheye düşüyordu.

Bunun üzerine Allah (c.c.), tıpkı Lût (a.s.)’a gönderdiği gibi Babil’e iki melek gönderdi. Onlar insanlara, sihirin zararlarını önleyebilecek, sihirbazların etkilerinden koruyacak, mucize ile sihirin arasındaki büyük farkı göstermek üzere bir takım bilgile­ri öğrettiler.

Ancak insan ve cin şeytanları, meleklerin öğrettiği bu bil­gileri elde ederek onları bile sihire alet ettiler, yanlış yolda kul­landılar. Halbuki o iki melek, ‘biz bir denemeyiz, sakın size öğ­rettiklerimizi kötü yolda kullanıp da küfre düşmeyin’ dedikten, insanları uyardıktan sonra, onlara bu önemli ve insanların kav­rayamadığı bu acaip olayların kanunlarını öğretiyorlardı.

Babildeki esaretleri zamanında halk arasında dolaşan bu bilgileri ve büyüleri öğrenen yahudiler, zamanla bunlara bir sürü yalan, tılsım, vefk gibi şeyleri kalıp kuşaktan kuşağa aktardı­lar.” [343]

Kimilerine göre âyetin manası, ‘Allah, Babilde iki meleğe Hârût’a ve Mârût’a yahudilerin zannettiği gibi büyü adına- bir şey indirmedi’ şeklindedir. Onlara göre âyet içerisinde geçen ‘mâ’, geçiş için değil, olumsuzluk için gelmiştir.[344] Ancak âyetin akışı ve sonuna doğru yer alan ifadeler bu anlama uymamakla. Âyette yer alan bu cümle, şeytanların meleklerden aldıkları bil­gileri nasıl yanlış işlerde kullandıkları anlatmaktadır. [345]

Bazılarının cümleyi ‘Allah (c.c.) meleklere bir şey indirme­di’ şeklinde anlamlarının sebebi, adı geçen iki meleğin insanlara veya şeytanlara büyü öğretmelerinin caiz ve mümkün olmama­sıdır. Halbuki âyetin devam eden bir başka cümlesi konuya açık­lık getirmektedir.

“Onlar, insanlara büyüyü ve o iki meleğe indi­rileni öğretiyorlardı…”

Demek ki şeytanların öğrettiği sihir ile, meleklere indirilen bilgi ayrı ayrı şeylerdir. Şüphesiz ki Kur’an’ın küfr diye nitelendirdiği bir şeyi Al­lah (c.c.) meleklere indirmez, onlar da küfr diye nitelenen bir gü­nahı işlemezler. Çünkü onlar günah işlemekten uzaktırlar.

Meleklerin öğrettiği bu bilgi temel bir gerçek, büyü için de kullanılabilecek bir bilgiydi. Ancak şeytanlar bu bilgiyle sihir yapmak, küfre sebep olmak üzere kullandılar. Aslında bütün bil­giler böyledir. Kötü niyetli insanlar elde ettikleri sıradan bilgiler­le bile kötülük yapabilirler. Faydalı bir ilmi istismar edip, yanlış yollarda kullanabilirler.

Melekler, öğrettikleri bilginin kötüye kullanılabileceği ih­timalini hesaba katarak, bu bilginin istismar edilmesinin küfre sebep olacağı ve kötü sonuçlar verebileceği uyarısında bulunu­yorlardı. [346]

Bazılarına göre âyette sözü edilen iki melek değil, Babü’de yaşamış iki salih insan, iki melik (kral)tir. [347] Ancak bu okuyuş âyetin konusuna uygun olmadığı gibi, ümmetin bu konudaki it­tifakına aykırıdır, kabul edilmesi zordur. [348]

Hârût Ve Mârût İnsanlara Ne Öğretiyorlardı?

Bu ikisinin melek olduğu görüşü esas alınırsa, ki çoğun­luğun görüşüne göre onlar iki melekti o zaman karşımıza bir sorun daha çıkıyor:

Allah küfür diye nitelediği sihiri meleklere indirmeyeceği­ne, onların da yaratılışları gereği böyle bir hataya düşüp insanlara sihir öğretmeyeceklerine göre; onlar insanlara ne öğretiyorlardı?

Âyetin bu cümlesini tekrar hatırlayalım:

“…Onlar, o ikisinden, karı ile kocanın arasını açacak şeyi öğreniyorlardı….”

Yukarıda geçtiği gibi, şeytanlar insanlara sihiri ve iki me­lekten aldıklarını öğretiyorlardı, insanlardan şeytan gibi olanlar da bu öğrendikleri bilgiyi büyü yapmakta kullanıyorlardı.

Kimilerine göre âyette geçen ‘onlar’ zamiri, Hz. Süley­man’ın mülkü aleyhine şeytanlara uyan ve onlardan sihir öğre­nen kimselere aittir.

‘O ikisinden’ zamiri Hârût ve Mârût meleklerine ait oldu­ğu düşünülürse, o zaman bu meleklerden insanların karı koca­nın arasını açacak şeyler öğrendikleri ortaya çıkar ki, bu da me­lekler hakkında düşünülmeyecek şeydir.

‘O ikisinden’ zamiri, şeytanların öğrettiği sihir ile iki me­leğe indirilen bilgi’ye ait olduğu kabul edilirse cümlenin anlamı şöyle olur:

Şeytanların, Hz. Süleyman hakkında uydurduğu şeylere uyan bu yahudiler, kafir şeytanların öğrettiği sihir ile, Babil’de Hârût ve Mârût meleklerine indirilen (bilgilerden) koca ile karı­sının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı.

Böylece, bu iki meleğin insanlara, aileyi yıkacak denli si­hir öğretmedikleri, ancak o zamanın büyücüleri, Allah (c.c.) ka­tından bu iki meleğe indirilen bilgileri elde edip kötüye kullana­rak, şeytanların öğrettikleri ile karıştırdıkları, biraz da kendileri üreterek insanlar arasına yaydıkları ortaya çıkar. [349] O iki meleğin, ‘bu bilgileri kötü bir amaç uğruna kullanırsanız, büyü yaparsanız, bunlarla insanları kandırmaya kalkışırsanız küfre düşersiniz’ uyarısına da kulak asmadılar. Üstelik, sihiri Hz. Süleyman’a yaslayarak daha büyük bir hataya düştüler.

Âyet, hem bu hatayı düzeltiyor, hem de Hz. Süleyman’ı bu gibi iftiralardan tenzih ediyor.

Âyetin devamında Rabbimiz (c.c.), ‘Ama onlar Allah’ın izni olmadıkça sihir ile kimseye zarar veremezler’ buyurmaktadır. Çünkü gerçek müessir (etki edici) yalnızca Allah’tır.

Gerçek tesir, ne büyüde, ne büyücüde, ne tılsımda, ne kağıtta, ne şeytanlarda, ne de meleklerdedir. Fayda ve zararı yaratan O’dur. O kullarını denemek için onların fayda ve zarar verme isteklerine izin vermektedir.

Allah’ın kitabını arkalarına atanlar, ona kulak asmayanlar, onun hükümlerine uymayanlar, ya da onun uyarılarına aldır­mayanlar, o ilâhî ölçüleri bırakıp ta sihiri alanlar; işte onların Ahiret nimetlerinden hiç bir nasipleri yoktur. Gerçekten bun­ların nefislerini satıp ta karşılığında aldıkları büyü ve benzeri batıl yollar gerçektan çok kötüdür.

Bir bilseler, bir anlasalar, bir tefekkür etseler…

Böyleleri Allah’ın indirdiği Hakka iman etseler, hidayet yoluna uysalar, batıl inaçlan, böyle boş, temelsiz, zararlı ve sapık işleri bıraksalar, fenalıklardan sakmsalar kendileri için ne iyi olurdu. Ahirette de büyük karşılık alırlardı Rablerinden. [350]

 Kaynakça:

[343] M. Ali es-Sabunl, T. Ayati’l Ahkâm: 1/69-70. K. Miras. Tecrid-ı Sarih Ter. Ank. 1984: 8/232. Doç. A.O.Ateş, Cinler-Büyü. ist. 1995. S: 235

[344] Taberî, el-C. Beyan: 1/359. Imadüddın Ebu’l Cebbar, Tenzihu’l-Kur’an an Mutaîn, Beyrut Trh, s:27. Prof. S. Kuiub, Fi-Z. Kur’an, 1/95. T. Cev­heri, el-Cevâhir: 1/100. Kurtubî, el-C. li-A. Kuran: 2/35-36. E Razî, T. Kebir: 3/217. F.lmahlı, H. D. Kur’an Dili: 1/370.

[345] R Rıza, T Menar, 1/401. Elmalılı, H. D. Kuran Dili: 1/370.

[346] A.O.Ateş, Cinler-Büyü, s:233-234, K. Miras, T. Sarih Ter: 8/232-233.

[347] T. Cevheri, el-Cevâhır: 1/100. F. Razı, T. Kebir: 3/218. Y. Ahmed ed-Dardıri, Müntehab li-T. Kur’an, Kahira 1370-1950, 1/83. M. Merağî, Tefsir: 1/181. 1. Derveze, et-Tefsiru’1-Hadıs: 7/218. Doç. A. Aydemir. T. İsrailiyyat, s: 186-187

[348] Kurtubi, el-C. li-A. Kur’an: 2/36. Doç. A. Aydemir, T. İsrailiyyat, s:199. Kur’an, bu iki melekle ilgili bir kaç cümlenin ötesinde başka bir bilgi vermiyor. Ancak kaynaklar onlarla ilgili akıl almaz, İslâm inancıyla bağdaşmayacak haberleri nakletmektedirler. Hikayeye göre, melekler insanların günah islediklerine bakarak, biz olsak böyle yapmazdık de­diler. Bunun üzerine Allah (cc) en çok iddia eden Hârût’la Mârût’u, ira­de, hırs ve şehvet güçleri vererek dünyaya denemek için gönderdi. On­lar, bir kadına yaklaşmak istediler. Onun fitnesiyle şarap içtiler, zina et­tiler ve katil oldular. Bunun üzerine dünya cezasıyla, Babü’de başaşağı asılmak suretiyle cezalandırıldılar. Şeytanlar, o halde iken onlardan si­hir öğrendiler ve insanlar arasına yaydılar. Onlara fitne veren kadın ise onlardan öğrendiği bir kelimeyi söyleyerek göğe çıktı ve yıldıza çevril­di. Zühre yıldızı işte o kadındır. (Taberî, el-C. Beyan, 1/363-365. en-Nisabûri, G. K. ve R. Furkan, -Taberî’nin kenarında- 1/352-353. Alusî, R. Meânî: 1/340-341. Doç. A. Aydemir, T. îsraıliyyat, s: 185-197) Özetleyerek verdiğimiz bütün rivayetlerin hiç birinin aslı yoktur, haya­li uydurmalardır, akıl yönünden de İslâmî ölçüler yönünden de kabul edilmesi mümkün değildir. Bu gibi efsanelerin tefsir diye İslâm’ı kay­naklarda yer alması ne kadar acıdır. (F. Razî, T. Kebir, 3/220. İ. H. Bur-sevî, R. Beyan, İst. 1389, 1/191-192. İbni Kesir, Muh. Tefsir, 1/97. M. H. Tabatabaî, el-Mizan. 1/240-242. Doç. A. Aydemir, T. tsrailiyyat, s:20I-202.

Hüseyin K. Ece, Hz. Süleyman, H. Ece Yayınları: 185-187.

[349] E Razî, T. Kebir, 3/216-218. Elmalılı, H.Y., H.D.K.Dili. 1/370. AO. Ateş, Cinler-Büyü, s:235-238

[350] Sihir hakkında daha geniş bilgi için bak.: A O. Ateş, Cinler-Büyü, s: 211 den sonrası. Elmahlı, Hak Dili Kur’an Dili, 1/366-369. S. Ateş, Y. K uranın Çağdaş Tefsiri, 207-210. Fahreddin Razi, T. Kebir, 3/205-213

Hakkında Admin

"İnsan bilmediği şeyden korkar" sloganıyla 2012 yılında yayın hayatına başlayan "korkma.net" gerçekçi ve özgün içerikleri ile siz değerli takipçilerimizin ilgi odağı olmayı başarmış ve araştırmacı bir ruhla her geçen gün yeni konular üzerine detaylı ve iddialı çalışmalarla birçok bilinmeyene ışık tutmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.

İlginizi Çekebilir

osmanlı dönemi cadı olayları

Osmanlı Dönemi Cadı Olayları

Osmanlı Dönemi Cadı Olayları ve Ebussuud Efendi’nin Bu Konudaki Fetvaları Nedir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
canlı bahis siteleri